Photographing these for Amazon. #yaysocks #noveltysocks #wizardofoz #socks #rubyslippersocks #rockmysocks #trendysocks #fancyfeet

Photographing these for Amazon. #yaysocks #noveltysocks #wizardofoz #socks #rubyslippersocks #rockmysocks #trendysocks #fancyfeet